اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

برگزاری جلسه پوشش وقایع حیاتی در شهرستان

روز سه شنبه جلسه پوشش وقایع در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

بازنشستگی کارمند ثبت احوال شهرستان قزوین

حسن ملکی کارمند اداره ثبت احوال شهرستان قزوین بازنشسته شد 

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

لینکهای مهم